ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ വെബ്‌സൈറ്റ് – https://lifemission.kerala.gov.in/index.php/ml

ഇതുവരെ പൂർത്തീകരിച്ചത് 2,95,006 വീടുകൾ May 16, 2022
Read more: https://www.deshabhimani.com/news/kerala/life-mission-kerala/1020084 https://www.deshabhimani.com/news/kerala/life-mission-kerala/1020084

ലൈഫ് മിഷൻ പദ്ധതിയുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും ചുവടെ.

https://lifemission.kerala.gov.in/ml/faq


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *