*വികസന താരതമ്യം*
2011-2016 UDF ഭരണവും, 2016-2011 LDF ഭരണവും

*മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക*


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *