ന്യൂനപക്ഷ ക്ഷേമ പദ്ധതികൾ; 80:20 അനുപാതം; മദ്രസ്സാദ്ധ്യാപകർക്ക് സർക്കാർ ശമ്പളം!യാഥാർത്ഥ്യമെന്താണ്?


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *