ഒടുവിൽ അതും സംഭവിക്കുന്നു.. കേരളത്തിലെ ഹൈവേകളും ആറു വരി ആകുന്നു. അതിവേഗം സഞ്ചരിക്കാൻ പറ്റുന്ന അപകടങ്ങൾ കുറഞ്ഞ ഒരു നല്ല നാളെ ഉടൻ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ള പ്രതീക്ഷയിൽ റിപബ്ലിക്ക് ദിനാശംസകൾ.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *