വിവര സങ്കേതിക വിദ്യയുടെ പ്രയോജനം ജനങ്ങൾക്ക് വേഗത്തിലെത്തിക്കാൻLDF സർക്കാർ തുടങ്ങി വെച്ച സമാർട്ട് വില്ലേജ് ഓഫീസുകളിൽ ഒന്ന് കാക്കനാട് വില്ലേജ് ഓഫീസ്


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *