ആവണിപ്പാറ ആദിവാസി ഊരിൽ വെളിച്ചം എത്തിച്ചു;ഇതിനായി ഭൂമിക്കടിയിലൂടെ 6 കിലോമീറ്റർ ലൈൻ വലിച്ചാണ് വൈദ്യുതി എത്തിച്ചത്…

K U Jenish Kumar MLA , കോന്നി , Konni


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *