ഇടതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ…..
1. ഓമനക്കുട്ടന്റെ 70 Rs
2. മന്ത്രി മന്ദിരത്തിന്റെ കർട്ടൻ.
3. മെഴ്‌സികുട്ടി ‘അമ്മയുടെ സാരീ.
4. സ്പീക്കർടെ മുണ്ടു.
5. മണി ആശാന്റെ Tyre

ഹോ ദാരിദ്ര്യം

വലതുപക്ഷം ഭരിക്കുമ്പോൾ.

1. സോളാർ അഴിമതി
2. ബഡ്ജറ്റ് വില്പന
3. നോട്ട് യന്ത്രം
4.വിജിലെൻസ് കേസ്
5. ബാർ കോഴ
6. പാലാരിവട്ടം അഴിമതി.

ഹോ അന്തസ്സ്…

#കോൺഗ്രസ്സ്  അഴിമതി  താരതമ്യം 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *