_വികസനങ്ങളുടെവിപ്ലവ_കാലം

_ഇടത്സർക്കാർ…✊🚩

കിഫ് ബിയുടെ ചിറകിൽ എൻ്റെ നാടുo ,പണി പൂർത്തിയായി കൊണ്ട് രിക്കുന്ന കോഴിക്കോട് എലത്തൂർ നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ കോരപ്പുഴ പാലം..🔥

LDF Government

Developing kerala…❣️


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *