സാഹസികത കൈമുതലാക്കിയ മലയാളികളെ… കൊല്ലത്തേക്ക് സ്വാഗതം… 

25 ടൂറിസം പദ്ധതികൾ മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതിൽ നാലെണ്ണം കൊല്ലം അസംബ്ലി മണ്ഡലത്തിലായിരുന്നു. ആശ്രാമം വാക്ക് വേ  നവീകരണം, അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് അഷ്ടമുടി വാട്ടർ സ്പോർട്സ്, ഫ്ലൈ ബോർഡ്, ജെറ്റ്സ്കി, 48 പേർക്ക് സഞ്ചരിക്കാവുന്ന ടൂറിസം ബോട്ട്, 50 ലക്ഷം രൂപ ചിലവിൽ ഗ്രാമീണ പൈതൃകം തുളുമ്പുന്ന പ്രകൃതിരമണീയമായ വീരഭദ്രസ്വാമി ക്ഷേത്രത്തിനു  സമീപം അഷ്ടമുടിക്കായലിന്റെ  ഓരത്ത് ക്രാഫ്റ്റ് മ്യൂസിയം എന്നിവയാണ് ആരംഭിച്ചത്. 


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *