തൃശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ കൗൺസിലർ Advമുകുന്ദൻ കോൺഗ്രസ്സിൽനിന്നുരാജിവെച്ചു CPIM ലേക്ക്

അഭിവാദ്യങ്ങൾ ✊️✊️🚩


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *