കർഷകൻ്റെ മാത്രമല്ല കർഷക കുടുംബത്തിൻ്റെയും ഭദ്രത ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിൽ ഈ സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധരാണ്.


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *