ലീഗ് കർക്കുള്ള മറുപടി ഒറ്റവാക്കിൽ എജ്ജാതി മറുപടി മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ
ലീഗ് കർക്കുള്ള മറുപടി ഒറ്റവാക്കിൽ

എജ്ജാതി മറുപടി
മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ


0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *