ചിത്രം 1 : ചാണ്ടിസാറിന്റെ കാലത്ത് 90% പൂർത്തിയായ കൊച്ചി മെട്രോ.
ചിത്രം 2 : ചാണ്ടിസാറിന്റെ കാലത്ത് 90% പൂർത്തിയായ കണ്ണൂർ എയർപോർട്ട്.
ചിത്രം 3 : ചാണ്ടിസാറിന്റെ കാലത്ത് ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ കാസർഗോഡ് മെഡിക്കൽ കോളേജിലെ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്.
ചിത്രം 4 :  ഗെയിൽ പൈപ്പ്ലൈന്റെ 90% പണി പൂർത്തിയാക്കിയതിനും ദേശീയപാതാ വികസനത്തിന് 90% സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകിയതിനും ചാണ്ടിസാറിന്  പി ഡബ്ള്യു ഡി അവാർഡ് നൽകിയ വാർത്ത


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *